Zusjeshobbyhoekje

Inloggen

Aanmelden
Wachtwoord vergeten

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 versie 01-07-2013
Algemeen

1.1 Definities.

In deze Algemene Voorwaarden [hierna te noemen: Voorwaarden] wordt verstaan onder:
• Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Zusjeshobbyhoekje.nl in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst.

• Klant: iedere afnemer van Zusjeshobbyhoekje.nl [lees afnemer].

• Consument: Afnemer die met Zusjeshobbyhoekje.nl in contact treedt voor de aanschaf van Producten en/of Dienstverlening niet voor professioneel/zakelijk gebruik.

• Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Zusjeshobbyhoekje.nl en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle [rechts]handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

• Dienstverlening: de door of namens zusjeshobbyhoekje.nl al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst.

• Order: iedere opdracht van Afnemer aan Zusjeshobbyhoekje.nl.

• Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Zusjeshobbyhoekje.nl aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

• Overmacht: elke van de wil van Zusjeshobbyhoekje.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Zusjeshobbyhoekje.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.1.2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende [rechts]handelingen van Zusjeshobbyhoekje.nl en Afnemer.De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Zusjeshobbyhoekje.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Overeenkomsten via derden.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Zusjeshobbyhoekje.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Zusjeshobbyhoekje.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Afwijkingen.

Er kunnen altijd kleurverschillen optreden tussen de kleur op "het scherm" en in werkelijkheid.

1.5 Veranderingen.

Indien [een] bepaling[en] van deze Koopvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Koopvoorwaarden volledig van kracht blijven. Zusjeshobbyhoekje.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde [een] nieuwe bepaling[en] ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling[en] overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling[en] in acht wordt/worden genomen.

1.6 Wijziging.

Zusjeshobbyhoekje.nl heeft te allen tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de Zusjeshobbyhoekje.nl website te wijzigen.

Artikel 2
Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten.

2.1 vrijblijvend

Een aanbieding of [prijs]opgave bindt Zusjeshobbyhoekje.nl niet en zijn vrijblijvend Een aanbieding of [prijs]opgave geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Totstandkoming overeenkomst.

Een overeenkomst tussen Zusjeshobbyhoekje.nl en de klant komt tot stand nadat de klant:
• een bestelling heeft geplaatst op de website van Zusjeshobbyhoekje.nl, middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Zusjeshobbyhoekje.nl.

• het door de klant vervolgens op  Afrekenen  icoon klikken op de website van Zusjeshobbyhoekje.nl.

• het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de betaling van de klant, door op de website van Zusjeshobbyhoekje.nl op de  Verstuur order  icoon te klikken,

• hierop van Zusjeshobbyhoekje.nl op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Zusjeshobbyhoekje.nl de bestelling van de klant heeft ontvangen [de ontvangstbevestiging].

2.3 Opgave en aanduidingen van producten.

Alle opgaven door Zusjeshobbyhoekje.nl van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Zusjeshobbyhoekje.nl kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Alle prijzen en omschrijvingen op de site zijn onder voorbehoud van typ-fouten.

2.4 elektronische communicatie als bewijs

De administratie van Zusjeshobbyhoekje.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Zusjeshobbyhoekje.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Zusjeshobbyhoekje.nl verrichte leveringen. Zusjeshobbyhoekje.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.5 Ontvangstbevestiging.

De ontvangstbevestiging bevat in ieder geval de volgende informatie:
• een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten.

• de prijs van het product.

• klantgegevens als naam, klantnummer, woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt, factuuradres [indien anders dan woonadres van de klant en/of afleveradres] en e-mailadres en telefoonnummer van de klant.

• het ordernummer van de overeenkomst.

• het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van Zusjeshobbyhoekje.nl, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

• de factuur die als attachment met de e-mail meegestuurd is.


2.6 Acceptatie bestelling of opdracht

Zusjeshobbyhoekje.nl behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.Artikel 3
Prijzen

3.1 vermelding prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of schriftelijk overeengekomen, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Zusjeshobbyhoekje.nl, uitgedrukt in Euro s, en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.

3.2 Prijs wijzigingen

Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Zusjeshobbyhoekje.nl geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Zusjeshobbyhoekje.nl het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.

3.3 Kortingen

Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend en schriftelijk te zijn overeengekomen. Eerder verleende kortingen binden Zusjeshobbyhoekje.nl op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 4
Betalingen

4.1 Betaling Factuur

Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeldt op de factuur, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan Zusjeshobbyhoekje.nl betalen. Alle betalingen zullen op een door Zusjeshobbyhoekje.nl aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval bij aflevering wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of door middel van een gegarandeerde giro- of bankcheque.

4.2 volledig voldoen

Alle aan Zusjeshobbyhoekje.nl in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Zusjeshobbyhoekje.nl op te schorten.

4.4 Kredietwaardig

Indien op enig moment bij Zusjeshobbyhoekje.nl twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft Zusjeshobbyhoekje.nl het recht, alvorens [verder] te presteren, van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Zusjeshobbyhoekje.nl, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Zusjeshobbyhoekje.nl.

4.5 Overschreiding termijn

In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Zusjeshobbyhoekje.nl gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Zusjeshobbyhoekje.nl zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.

4.6 Na herinnering

Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Zusjeshobbyhoekje.nl het recht om haar buitengerechtelijke [incasso-] kosten aan de klant in rekening te brengen. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 250,--, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voorzover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

4.7 Opschorting

Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Zusjeshobbyhoekje.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Zusjeshobbyhoekje.nl te weigeren.

Artikel 5
Levering

5.1 Leveringstermijn

Een door Zusjeshobbyhoekje.nl opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Zusjeshobbyhoekje.nl geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Zusjeshobbyhoekje.nl, op de door die toeleveranciers aan Zusjeshobbyhoekje.nl verstrekte gegevens.

5.2 Verstrekking van gegevens

Indien Zusjeshobbyhoekje.nl voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Zusjeshobbyhoekje.nl.

5.3 Ontbinding

Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Zusjeshobbyhoekje.nl overschreden wordt, zal Zusjeshobbyhoekje.nl de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk [via fax, brief of e-mail] in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Zusjeshobbyhoekje.nl te ontbinden, door dit schriftelijk [via fax, brief of e-mail] aan Zusjeshobbyhoekje.nl te melden.

5.4 Terug storten

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien [14] werkdagen nadat Zusjeshobbyhoekje.nl het in artikel 5.3 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

5.5 Fatale termijn

De door Zusjeshobbyhoekje.nl opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6
Aflevering en Risico

6.1 Wijze verzending.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Zusjeshobbyhoekje.nl de wijze van verzending.

6.2 Zoek raken van bestellingen

Zusjeshobbyhoekje.nl is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van bestellingen en geleden schade hierdoor kan niet verhaald worden op Zusjeshobbyhoekje.nl. Indien je zekerheid wilt over het aankomen van de bestelling kun je er voor kiezen de bestelling verzekerd te laten versturen. De kosten van verzekerd versturen zijn voor rekening van de klant.

6.3 Bedrijf ontvangsten.

Afnemer - niet in de hoedanigheid van Consument - is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Zusjeshobbyhoekje.nl zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 9 [tien] dagen na kennisgeving, afnemen.

6.4 Verzuim afname

Neemt Afnemer - niet in de hoedanigheid van Consument - de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Zusjeshobbyhoekje.nl is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.


Artikel 7
Afkoelingsperiode

7.1 Binnen zeven dagen retour.

Afnemer - uitsluitend in de hoedanigheid van Consument - heeft het recht, tenzij de betreffende Producten in het desbetreffende Bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie niet geldt, de afgeleverde Producten zonder opgave van reden binnen 7 [zeven] dagen na ontvangst aan Zusjeshobbyhoekje.nl te retourneren. Uitzonderingen zijn tijdschriften en boeken.

7.2 schriftelijk ontbinden

Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk [via e-mail, brief of fax] aan Zusjeshobbyhoekje.nl te melden. De klant dient het product - na overleg met Zusjeshobbyhoekje.nl - te sturen naar een door Zusjeshobbyhoekje.nl vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

7.3 Betaling en voorwaarden

Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Zusjeshobbyhoekje.nl ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Zusjeshobbyhoekje.nl deze betalingen binnen veertien [14] werkdagen nadat Zusjeshobbyhoekje.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terug betalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden:
• Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik.

• Software en hardware waarvan [de zegel van] de verpakking geopend en/of verbroken is, wordt niet teruggenomen.

• Het afgeleverde moet 100% verkoopwaardig zijn. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn. alle meegezonden Documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

• de retourzending moet uiterlijk op de 9e dag na ontvangst van het geleverde door Afnemer weer in het bezit van Zusjeshobbyhoekje.nl zijn.

• de kosten van frankering en het risico van de retourzending zijn voor Afnemer.

• alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde - inclusief o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en Documentatie - dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn.

• deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.


Artikel 8
Verzuim / ontbinding

8.1 Voldoen verplichtingen

Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Zusjeshobbyhoekje.nl gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld. en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.2 Opschorten

Ingeval van [aanvraag van] [voorlopige] surséance van betaling, [aanvraag van] faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Zusjeshobbyhoekje.nl Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van [een deel van] de betreffende Overeenkomst[en] te verlangen. In dat laatste geval is Zusjeshobbyhoekje.nl gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

8.3 Overige rechten

Het bepaalde in de artikelen 8.1 en 8.2 doet niet af aan de overige rechten van Zusjeshobbyhoekje.nl op grond van de wet en de Overeenkomst.

8.4 Vorderingen

Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in [i] 8.1 of [ii] 8.2 zijn respectievelijk [i] alle vorderingen van Zusjeshobbyhoekje.nl op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst[en] en [ii] alle vorderingen van Zusjeshobbyhoekje.nl op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Zusjeshobbyhoekje.nl gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Zusjeshobbyhoekje.nl en haar gemachtigde[n] gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Zusjeshobbyhoekje.nl in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.

Artikel 9
Garantie

9.1

Indien Zusjeshobbyhoekje.nl Producten aan Afnemer aflevert, die Zusjeshobbyhoekje.nl van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is Zusjeshobbyhoekje.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Zusjeshobbyhoekje.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

9.2 Uiterlijk waarneembare gebreken

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 3 [drie] dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk/mail worden ingediend. Reclamaties welke door Zusjeshobbyhoekje.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Zusjeshobbyhoekje.nl in behandeling te worden genomen.

9.3 Normale slijtage

Supplies die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.

9.4 Nakomen Garantie

Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Zusjeshobbyhoekje.nl garantie verlenen of kan Zusjeshobbyhoekje.nl - naar haar keuze - de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en ten uitvoer leggen.

Artikel 10
N.v.t.


Artikel 11
Eigendomsvoorbehoud

11.1 Eigendoms overdracht

Alle Producten blijven eigendom van Zusjeshobbyhoekje.nl, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Zusjeshobbyhoekje.nl verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Voor het overige is eveneens artikel 17 van kracht.


11.2 Gebruik voor eigendomsoverdracht

Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts na schriftelijke toestemming van Zusjeshobbyhoekje.nl gerechtigd de Producten, waarvan Zusjeshobbyhoekje.nl eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren.

11.3 Beslaglegging voor eigendomsoverdraccht

Indien en zolang Zusjeshobbyhoekje.nl eigenaar van de Producten is, zal Afnemer zusjeshobbyhoekje.nl onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag [dreigen te] worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op [enig onderdeel van] de Producten. Bovendien zal Afnemer Zusjeshobbyhoekje.nl op zusjeshobbyhoekje.nl s eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.

11.4 Opheffen beslaglegging curator

Bij beslag, [voorlopige] surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de [eigendoms-]rechten van Zusjeshobbyhoekje.nl. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 12
Intellectuele Eigendomsrechten

12.1 Auteursrecht

Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Apparatuur, Software, Supplies, Documentatie of andere materialen [zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.] die door Zusjeshobbyhoekje.nl aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Zusjeshobbyhoekje.nl of diens toeleveranciers, en Afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Zusjeshobbyhoekje.nl en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12.2 geheimhouding vertrouwelijke informatie

Afnemer is ermee bekend dat de Producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Zusjeshobbyhoekje.nl of diens toeleveranciers kunnen bevatten en Afnemer verbindt zich alsdan deze Producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.

12.3 Verwijderen, wijzigen merkherkenningstekens

Het is Afnemer niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Software te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

12.4 technische maatregelen
Het is Zusjeshobbyhoekje.nl toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de produkten.

12.5 Inbreuk eigendomsrecht derden

Zusjeshobbyhoekje.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Zusjeshobbyhoekje.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

12.6 Inbreuk Nederlands eigendomsrecht derden

Zusjeshobbyhoekje.nl verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Zusjeshobbyhoekje.nl zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

12.7 Ter kennis stellen inbreuk

Afnemer zal Zusjeshobbyhoekje.nl onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Zusjeshobbyhoekje.nl bevoegd daartegen - mede namens Afnemer - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer Zusjeshobbyhoekje.nl zijn medewerking verlenen.

Artikel 13
Aansprakelijkheid en Vrijwaring

13.1 Aansprakelijkheid schade

Zusjeshobbyhoekje.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

13.2 aansprakelijkheid gevolgschade

Zusjeshobbyhoekje.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van [in het gebruik van] de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

13.3 Beperking aansprakelijkheid

Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Zusjeshobbyhoekje.nl te allen tijde beperkt tot 50% [vijftig] van de op grond van een Overeenkomst door Zusjeshobbyhoekje.nl aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen [inclusief omzetbelasting], per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Zusjeshobbyhoekje.nl in geen geval meer bedragen dan de prijs [inclusief omzetbelasting] bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van Zusjeshobbyhoekje.nl in de periode van 3 [drie] maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

13.4 Vrijwaring aanspraken

Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Zusjeshobbyhoekje.nl [of van haar leidinggevend personeel], zal Afnemer Zusjeshobbyhoekje.nl vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met [het gebruik van] de Producten of Dienstverlening en zal hij Zusjeshobbyhoekje.nl alle schade vergoeden die Zusjeshobbyhoekje.nl lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 14
Overmacht

14.1 Opschorting verplichtingen

Indien Zusjeshobbyhoekje.nl door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

14.2 Ontbinding overeenkomst

Indien de Overmacht 1 [één] maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

14.3 Vergoeding

Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige [schade-]vergoeding, ook niet als Zusjeshobbyhoekje.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

14.4 Informeren

Zusjeshobbyhoekje.nl zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een [dreigende] Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15
Privacy

15.1 Opnemen persoonsgegevens

Zusjeshobbyhoekje.nl zal de persoonsgegevens van Afnemer verwerken en opnemen in een of meer bestanden. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Zusjeshobbyhoekje.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met Afnemer is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan Afnemer persoonlijk gerichte aanbiedingen. Hiertoe kunnen gegevens van Afnemer aan derden worden verstrekt.

15.2 Toestemming gebruik persoonsgegevens

De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die Afnemer invult in het formulier wanneer deze een Product bestelt of heeft besteld. Wanneer Afnemer heeft aangegeven dat Afnemer op de hoogte wil blijven van aanbiedingen en nieuwe ontwikkelingen bij Zusjeshobbyhoekje.nl verleent Afnemer uitdrukkelijke toestemming aan Zusjeshobbyhoekje.nl voor het doen van aan Afnemer persoonlijk gerichte aanbiedingen, alsmede het hiertoe aan derden verstrekken van persoonsgegevens van Afnemer.

15.3 Anonimiseren persoonsgegevens

Indien Afnemer geen prijs stelt op het door of namens Zusjeshobbyhoekje.nl doen van aan Afnemer persoonlijk gerichte aanbiedingen, kan Afnemer dit schriftelijk aan Zusjeshobbyhoekje.nl laten weten. Zusjeshobbyhoekje.nl zal in al haar aan Afnemer persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar Afnemer kan laten weten hierop geen prijs [meer] te stellen. Zusjeshobbyhoekje.nl zal deze verwerking van persoonsgegevens dan onmiddellijk [doen] stopzetten, alsmede persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren [voor gebruik voor statistisch onderzoek door of ten behoeve van Zusjeshobbyhoekje.nl].

15.4 Inzien persoonsgegevens

Afnemer kan zijn persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk verzoek hiertoe aan Zusjeshobbyhoekje.nl te richten. Zusjeshobbyhoekje.nl zal Afnemer dan binnen 4 [vier] weken een overzicht verstrekken van de bij Zusjeshobbyhoekje.nl aanwezige persoonsgegevens. Indien Afnemer van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel [zie lid 17.1] niet volledig of relevant zijn of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient Afnemer dit schriftelijk aan Zusjeshobbyhoekje.nl te melden, waarbij Afnemer aangeeft of deze wenst dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien Afnemer wenst dat persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft Afnemer in het bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van persoonsgegevens aan. Zusjeshobbyhoekje.nl zal in alle gevallen de instructies van Afnemer onmiddellijk opvolgen, tenzij Zusjeshobbyhoekje.nl hiertoe niet in staat is of de opvolging schadelijke gevolgen heeft. Zusjeshobbyhoekje.nl zal eventuele derden aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van persoonsgegevens over te nemen.

Artikel 16
Verplichtingen van Afnemer

16.1 Ter beschikking stellen gegevens

Afnemer zal aan Zusjeshobbyhoekje.nl alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Zusjeshobbyhoekje.nl benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

16.2 Gebruik van producten

Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door Zusjeshobbywinkel.nl te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.

16.3 Aanlevering informatiedragers

Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

16.4 Beschikking stellen gegevens

Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Zusjeshobbyhoekje.nl staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Zusjeshobbyhoekje.nl het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Zusjeshobbyhoekje.nl in rekening te brengen.

Artikel 17
Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1 Overdracht verplichtingen Zusjeshobbyhoekje.nl

Het is Zusjeshobbyhoekje.nl toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Zusjeshobbyhoekje.nl worden overgedragen zal Zusjeshoekje.nl Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Zusjeshobbyhoekje.nl is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

17.2 Overdracht verplichtingen afnemer

Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Zusjeshobbyhoekje.nl.


Artikel 18
Toepasselijk recht, bevoegde rechter

18.1 Nederlands recht

Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

18.2 Consumentenbond

Indien er een geschil ontstaat tussen Afnemer en Zusjeshobbyhoekje.nl naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen Afnemer en Zusjeshobbyhoekje.nl, kan Afnemer - uitsluitend in de hoedanigheid van consument - Zusjeshobbyhoekje.nl verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij Zusjeshobbyhoekje.nl van mening is dat de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt.

18.3
Indien een geschil niet op basis van artikel 18.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden zal het geschil, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.